Test inteligencji


Jeżeli dziecko przejawia problemy edukacyjne lub z zachowaniem, to aby zweryfikować postawioną wstępnie diagnozę kliniczną, wykonujemy dziecku badanie testem inteligencji.

Badanie testem trwa około dwóch godzin i przeprowadzane jest w domu dziecka lub placówce edukacyjnej, do której uczęszcza dziecko. Do przeprowadzenia badania konieczne jest odrębne pomieszczenie, w którym dziecko przebywa z psychologiem realizującym test i nie jest narażone na rozpraszanie ze strony innych osób. Badanie przeprowadzane jest przez pracownika centrum.

Wyniki omawiane są telefonicznie lub w czasie kolejnej części diagnozy, którym jest wywiad z opiekunami dziecka i obserwacja dziecka w jego domu.