Test inteligencji

Badanie testem inteligencji

Rodzaje przeprowadzanych testów:

IDS – P dla dzieci w wieku 3 – 5 lat

IDS dla dzieci w wieku 5 – 10 lat

IDS – 2 dla osób w wieku 5 – 20 lat

 

Badanie należy przeprowadzić:

     jeżeli dziecko przejawia problemy edukacyjne lub z zachowaniem, a jego zachowanie w sposób oczywisty nie łączy się z określonym zaburzeniem rozwojowym;

     aby zbadać gotowość dziecka (poznawczą, społeczną i emocjonalną) do rozpoczęcia nauki szkolnej;

     jeżeli problemy dziecka są już zdiagnozowane i należy określić poziom funkcjonowania dziecka, w celu dostosowania wymagań edukacyjnych lub w celu stworzenia programu edukacyjno-terapeutycznego. 

 

Badanie testem trwa około dwóch godzin i przeprowadzane jest w domu dziecka lub placówce edukacyjnej, do której uczęszcza dziecko.

 

Do przeprowadzenia badania konieczne jest odrębne pomieszczenie, w którym dziecko przebywa z psychologiem realizującym test i nie jest narażone na rozpraszanie ze strony innych osób.

 

Wyniki omawiane są telefonicznie lub w czasie kolejnej części diagnozy.

 

Pisemna interpretacja i opinia psychologiczna z badania testem jest sporządzona przez psychologów w terminie 4 tygodni od dnia ostatniego etapu diagnozy.

 

 

Cena: 450 zł/120 min