Wywiad z rodzicem

Wywiad z rodzicami w domu dziecka (możliwy w formie online)

Jest obowiązkową częścią kompleksowej diagnozy zachowań dziecka. W czasie wywiadu zbierane są dane dotyczące porodu, wczesnego rozwoju dziecka, poziomu funkcjonowania dziecka i obecnych problemów, jakie widzą rodzice, analizowana jest dokumentacja medyczna i psychologiczna. 

Wywiad trwa 120-150 min. To część, w której uczestniczą tylko opiekunowie dziecka.

Na wywiad należy przygotować:

   Książeczkę zdrowia dziecka;

   Dokumentację medyczną i psychologiczną (wypisy ze szpitala, wyniki badań, opinie z placówek edukacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych);

   Zdjęcia z okresu niemowlęcego (tylko do wglądu);

   Wytwory dziecka – samodzielnie rysunki dziecka, prace plastyczne, budowle;

   Filmy z zapisem zachowania dziecka;

   Jeżeli jest to dziecko w wieku szkolnym – aktualne zeszyty z głównych przedmiotów.

 

Cena: 400 zł/150 min