Mutyzm selektywny

Mutyzm selektywny – jak skutecznie go leczyć

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie polegające na wycofywaniu się z werbalnych odpowiedzi lub też znaczne ich ograniczenie w pewnych warunkach, np. w klasie, szkole, nowym miejscu lub też w stosunku do pewnych osób: dzieci, nauczycieli, obcych osób. W warunkach domowych, przy rodzicach, najbliższych osobach, dzieci te sprawnie posługują się mową a ich zdolności werbalne raczej nie odbiegają od normy typowej dla rówieśników. Pomimo potencjału poznawczego, niezdolność do mówienia w pewnych sytuacjach znacznie ogranicza funkcjonowanie takiej osoby i wtórnie powoduje wykluczenie społeczne oraz wzrost zachowań lękowych. Pozostawienie takiej osoby bez interwencji grozi nasilaniem objawów niejednokrotnie zmuszającym do wykluczenia z nauki w klasie,  hospitalizacją.


Na szkolenie poświęcone mutyzmowi zapraszamy nauczycieli, psychologów, logopedów, terapeutów i inne osoby, które w swojej pracy stykają się z osobami z tym zaburzeniem i chcieliby móc im pomóc.

Podczas szkolenia omawiamy:
  • Przyczyny mutyzmu,
  • Jego typowe symptomy,
  • Zaburzenia współwystępujące i takie, które mogą utrudnić jego rozpoznanie,
  • Sposooby pracy z dzieckiem dotkniętym tym problemem,
  • Skuteczne metody działania
  • I dynamikę procesu terapii

W efekcie uczestnictwa w szkoleniu:
  • Lepiej zrozumiesz istotę problemu dziecka, które się nie odzywa
  • Nauczysz się rozpoznawać problem, zanim stanie się ewidentny
  • Poznasz stworzony i sprawdzony system pracy z mutyzmem selektywnym

Szkolenie ma formę wykładu z elementami warsztatowymi. Realizowane jest w trójmieście przy liczbie uczestników nie mniejszej, niż 15  i nie przekraczającej 30 osób lub w innej lokalizacji, w której uzbiera się grupa chętnych licząca co najmniej 20 osób. Szkolenie trwa 10 godzin zegarowych. Zajęcia odbywają się od godziny 9:00 do 18:00 z godzinną przerwą na posiłek.

Prowadzący:

Zainteresowanym uczestnikom oferujemy możliwość indywidualnej kontynuacji szkolenia w postaci superwizji pracy z konkretnym pacjentem przebywającym pod opieką uczestnika.

Koszt udziału w szkoleniu to 265 zł za osobę, w przypadku szkoleń organizowanych na miejscu w Trójmieście lub 285 zł w przypadku szkoleń w innej lokalizacji. Cena szkolenia nie obejmuje ewentualnej indywidualnej kontynuacji.